stop_times.csv

Copy Data Link

Includes the times of public transport to reach and leave the station. It contains parameters such as arrival and departure times of the station, stop information, stop sequences, and texts that appear on the sign indicating the destination of the passengers.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Data Dictionary

Column Type Label Description
trip_id text Gezi ID

TR: Bir geziyi tanımlar.

EN: Identifies a trip.

arrival_time text Varış Zamanı

TR: Bir rotadaki belirli bir yolculuk için belirli bir durakta varış zamanıdır. Bir durakta varış ve ayrılış için ayrı saatler yoksa arrival_time ve departure_time için aynı değer girilir.

EN: Arrival time at a specific stop for a specific trip on a route. If there are not separate times for arrival and departure at a stop, enter the same value for arrival_time and departure_time.

departure_time text Planlı Hareket Saati

TR: Aracın belirtilen varış ve kalkış saatlerine sıkı sıkıya bağlı kaldığı programlı duraklar zaman noktalarıdır. Bu durdurma bir zaman noktası değilse, tahmini veya enterpolasyonlu bir zaman belirtilmesi önerilir. Bu mevcut değilse, varış zamanı boş bırakılabilir.

EN: Scheduled stops where the vehicle strictly adheres to the specified arrival and departure times are timepoints. If this stop is not a timepoint, it is recommended to provide an estimated or interpolated time. If this is not available, arrival_time can be left empty.

stop_id text Durak ID

TR: Servis verilen durağı tanımlar. Bir yolculuk sırasında hizmet verilen tüm durakların stop_times.txt dosyasında bir kaydı olmalıdır. Referans verilen yerler istasyonlar veya istasyon girişleri değil duraklar olmalıdır. Aynı yolculukta bir durağa birden çok kez hizmet verilebilir ve birden çok yolculuk ve rota aynı durağa hizmet edebilir.

EN: Defines the service stop. All stops served during a trip must have a record in the stop_times.txt file. The referenced locations should be stops, not stations or station entrances. A stop can be served multiple times in the same trip, and multiple trips and routes can serve the same stop.

stop_sequence text Durak Sırası

TR: Belirli bir yolculuk için durakların sırasıdır. Değerler yolculuk boyunca artmalıdır ancak ardışık olmaları gerekmez. Örneğin yolculuktaki ilk konum bir stop_sequence = 1 olabilir, yolculuktaki ikinci konum bir stop_sequence = 23 olabilir, üçüncü konum bir stop_sequence = 40 olabilir, vb.

EN: Order of stops for a particular trip. The values must increase along the trip but do not need to be consecutive. Example: The first location on the trip could have a stop_sequence=1, the second location on the trip could have a stop_sequence=23, the third location could have a stop_sequence=40, and so on.

stop_headsign text Tabela Metni

TR: Yolcuların gideceği yeri belirten tabelada görünen metindir.

EN: Text that appears on signage identifying the trip's destination to riders.

pickup_type text Alım Yöntemi

TR: Alım yöntemini gösterir. Geçerli seçenekler şunlardır;

0 veya boş - Düzenli olarak planlanmış alma.

1 - Alım mevcut değil.

2 - Alım ayarlaması için acenteye telefon edilmelidir.

3 - Alımın ayarlanması için sürücü ile koordinasyon sağlanmalıdır.

EN: Indicates pickup method. Valid options are:

0 or empty - Regularly scheduled pickup.

1 - No pickup available.

2 - Must phone agency to arrange pickup.

3 - Must coordinate with driver to arrange pickup.

drop_off_type text Bırakma Yöntemi

TR: Bırakma yöntemini gösterir. Geçerli seçenekler şunlardır;

0 veya boş - Düzenli olarak planlanan bırakma.

1 - Bırakma yok.

2 - Bırakma ayarlaması için acenteye telefon edilmelidir.

3 - Bırakmayı ayarlamak için sürücü ile koordinasyon sağlanmalıdır.

EN: Indicates drop off method. Valid options are:

0 or empty - Regularly scheduled drop off.

1 - No drop off available.

2 - Must phone agency to arrange drop off.

3 - Must coordinate with driver to arrange drop off.

shape_dist_traveled text Kat Edilen Şekil Mesafesi

TR: İlk duraktan bu kayıtta belirtilen durağa kadar ilişkili şekil boyunca kat edilen gerçek mesafe. Bu alan, bir yolculuk sırasında herhangi iki durak arasında şeklin ne kadarının çizileceğini belirtir. Shape.txt'de kullanılan birimlerde olmalıdır. Shape_dist_traveled için kullanılan değerler stop_sequence ile birlikte artmalıdır; bir rota boyunca ters gidişi göstermek için kullanılamazlar.

EN: Actual distance traveled along the associated shape, from the first stop to the stop specified in this record. This field specifies how much of the shape to draw between any two stops during a trip. Must be in the same units used in shapes.txt. Values used for shape_dist_traveled must increase along with stop_sequence; they cannot be used to show reverse travel along a route.

timepoint text Zaman Noktası

TR: Bir durak için varış ve kalkış saatlerine araç tarafından sıkı bir şekilde uyulup uyulmadığını veya bunun yerine yaklaşık ve / veya enterpolasyonlu saatler olup olmadığını gösterir. Bu alan, bir GTFS üreticisinin enterpolasyonlu durma süreleri sağlamasına izin verirken, sürelerin yaklaşık olduğunu belirtir. Geçerli seçenekler şunlardır;

0 - Süreler yaklaşık olarak kabul edilir.

1 veya boş - Zamanlar tam olarak kabul edilir.

EN: Indicates if arrival and departure times for a stop are strictly adhered to by the vehicle or if they are instead approximate and/or interpolated times. This field allows a GTFS producer to provide interpolated stop-times, while indicating that the times are approximate. Valid options are:

0 - Times are considered approximate.

1 or empty - Times are considered exact.

Additional Information

Field Value
Data last updated December 29, 2020
Metadata last updated December 29, 2020
Created December 29, 2020
Format text/csv
License Istanbul Metropolitan Municipality Open Data License
Download Count 3
Created 11 Months Ago
Datastore Active True
Datastore Contains All Records Of Source File False
Datastore Load Complete False
Format Csv
Has Views True
Id Ac646b83-3b6f-4ca2-Afb4-9071ab44d9af
Last Modified 11 Months Ago
Mimetype Text/csv
On Same Domain True
Package Id 121a9892-7945-419a-9b89-49f6083926df
Position 5
Revision Id 7950a4b7-8a41-4fe8-8da5-F616b512b6bf
Size 2 Mib
State Active
Url Type Upload